Termodynamika


Termodynamika sa zaoberá zákonmi premien rôznych foriem energie na energie vnútorné a naopak (Kolářová, 2008).

Termodynamika sa zaoberá procesmi, ktoré prebiehajú v sústavách pozostávajúcich z veľkého počtu častíc.

Napríklad to môže byť plyn uzavretý v nejakej nádobe, atómy tvoriace kryštál, alebo magnetické momenty v magnetickej látke.

Kapitola sa zaoberá termodynamickými procesmi z hľadiska energie, pri rôznych druhov procesov opisujúcich prácu, ktorú môže ideálny plyn vykonať, pri expanzii, a akú úlohu pri týchto procesoch má teplo.

V kapitole je opísaný prvý zákon termodynamiky (vyjadruje zákon zachovania energie, rozšírený aj na teplo) a druhý zákon termodynamiky nám hovorí o obmedzenosti využitia tepla na konanie práce, pri ktorom sa zavádza veličina s názvom entropia (Červeň, 2007).

 1. Stavový diagram
 2. Práca plynu
 3. Teplo, tepelná výmena
 4. Prvý zákon termodynamiky
 5. Tepelné kapacity
 6. Adiabatický dej
 7. Práca pri adiabatickom deji
 8. Vratný a nevratný dej
 9. Využitie tepla na konanie práce
 10. Carnotov kruhový dej
 11. Obrátený Carnotov dej, tepelné čerpadlá
 12. Termodynamická teplotná stupnica
 13. Druhý zákon termodynamiky
 14. Entropia
 15. Entropia pri nevratných dejoch